PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2023.

The Sting Companies B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal richtlijnen:

 • Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via de privacyverklaring die je terug kunt vinden in onze arbeidsvoorwaarden;
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens van onze medewerkers niet uit handen voor marketingdoeleinden;
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij The Sting Companies doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je onze websites www.thestingcompanies.com en www.careers.thestingcompanies.com bezoekt. 

Door onze website te bezoeken, een job alert in te stellen of een CV te versturen, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of je wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Analyses uitvoeren

Wij kunnen op de persoonsgegevens, die wij van jou verkrijgen, analyses uitvoeren. Dit doen wij om onze diensten te verbeteren en om de markt te analyseren. Wij hebben hiervoor dan ook een gerechtvaardigd belang. Wij zullen de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het uitvoeren van analyses pseudonimiseren en maximaal 3 jaar bewaren. Hierna zullen wij de persoonsgegevens anonimiseren (zie hieronder). Wanneer je niet wilt dan wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses, kun je op ieder moment bezwaar hiertegen maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij van jou verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden. Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en marktanalyses uitvoeren.

Contact

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres· Telefoonnummer (optioneel)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Google Maps

Op onze website kun je gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar één van onze winkels of kantoren te berekenen. Om te achterhalen op welke plek je je bevindt en om de route te bepalen, verwerken wij jouw locatiegegevens. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (Google) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Job Alert

Via onze website kun je je aanmelden voor een job alert. Je ontvangt dan een e-mail wanneer er een passende nieuwe vacature beschikbaar komt.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Tussenvoegsel (optioneel)
 • E-mailadres
 • Locatie (optioneel)
 • Persoonlijke voorkeuren 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Datum beschikbaarheid
 • Link naar LinkedIn-profiel

Sollicitatiegegevens

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Social media- en internet-onderzoek

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

 • Facebook (privacyverklaring)
 • Instagram (privacyverklaring)
 • LinkedIn (privacyverklaring)

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies). Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf. Als je in de cookietabel op 'privacyverklaring' klikt, word je doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jouw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met je uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

The Sting Companies B.V.

Ellen Pankhurststraat 21

5032 MD Tilburg